Služby

E-mail Print PDF

 

Rozhodujúcimi kritériami konkurencieschopnosti stavebných firiem sú kvalita a schopnosť flexibilne reagovať na okamžité potreby zákazníka. Preto sme na základe požiadaviek klientov pristúpili k realizácii stavieb na kľúč, ktorú uskutočňuje v týchto etapách:

1. Zabezpečenie vstupných podkladov a príprava budúcej stavby:

 • výber vhodnej lokality pozemku pre daný investičný zámer

 • hodnotenie vplyvu na životné prostredie (EIA-zákon č. 127/1994 Z. z.)

 • právne úkony spojené s prevodom pozemku

 • vyjasnenie cieľa na základe predprojektovej prípravy (štúdie)

 • špecifikácia potrebných podkladov, prieskumov a prác

 • zabezpečenie potrebných prieskumov a prác

 • zhrnutie výsledkov a výber optimálnej varianty

2. Projektová dokumentácia pre konanie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a realizáciu stavby
3. Kontraktorská činnosť
4. Realizácia výstavby
5. Dokončenie stavby a jej odovzdanie 
6. Zabezpečenie užívacieho povolenia stavby - kolaudačné rozhodnutie 

Uvedeným spôsobom sme realizovali výstavbu závodu na výrobu jogurtov pre firmu DANONE v Trnave - Modranka, komplexné inžinierske siete v k. ú. obce Ružindol - lokalita "Dolný pasienok" /vodovod, dažďová a splašková kanalizácia, STL plynovod, NN-rozvod elektriny, telefónny rozvod, káblová televízia, VN prípojka + trafostanica, komunikácie - cesty + chodníky, osvetlenie/. Ako víťaz verejnej súťaže rovnakým spôsobom realizujeme výstavbu nájomných bytov/napr. v obci Ružindol/. 


Okrem stavieb na kľúč ponúkame:

 • Inžiniersko - developerskú činnosť

 • Environmentálne poradenstvo

 • odnotenie vplyvu na životné prostredie /EIA/ - zákon č. 127/1994 Z. z.

 • Nakladanie s odpadmi

 • Stavebnomontážne práce

 • Výškové práce pomocou horolezeckej techniky

 • Údržbu liniek VN a UVN

 • Pilčícke práce

 • Sanáciu zavlhnutých objektov

 • Realitnú a obchodnú činnosť

 • Autodopravu

 

 
© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava