Profil spoločnosti

E-mail Print PDF

 

Vedenie našej firmy považuje riadenie a zabezpečenie kvality vo firme za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma i v zahraničí. K splneniu tohto hľadiska nám napomáha aj systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001:2000.

Plnenie špecifických úloh stavebnej firmy je podmienené správnym výberom personálu. Preto kladieme veľký dôraz na personalistiku. Výber pracovníkov a ich riadenie sú priority, ktorým venujeme najviac času a úsilia. Výchovu a vzdelávanie pracovníkov zabezpečujeme pravidelnými školeniami, ktoré vykonávame buď vlastnými kapacitami alebo externými školiteľmi. Do vzdelávacieho procesu riadiacich a hospodárskych pracovníkov vkladáme prvky PROJEKT MANAGEMENTU a MANAGEMENTU KVALITY, ktoré sú v každom smere nevyhnutným predpokladom pre rýchlu a kvalitnú realizáciu diela.


Realizáciu stavieb väčšieho rozsahu naša spoločnosť zabezpečuje formou konzorcia, ktoré zastrešuje.

Kapacity, ktorými spoločnosť disponuje:
Riadiaci pracovníci: 18 prac.
Robotnícke profesie, remeslá: 147 prac.

Personálna štruktúra :
THP pracovníci:

Vedenie konzorcia - 3 manažéri
Divízia 01 - 2 ved. prac.
Divízia 02 - 1 ved. prac.
Divízia 03 - 1 ved. prac.
Divízia 04 - 2 ved. prac.
Divízia 05 - 1 ved. prac.
Divízia 06 - 2 ved. prac.
Divízia 07 - 3 ved. prac.
Divízia 08 - 1 ved. prac.
Divízia 09 - 2 ved. prac.

Pracovníci HSV, PSV, remeselníci:

Stavebné práce - 25-30 prac.
Výškové práce - 35-40 prac.
Divízia 01 - 7 prac.
Divízia 02 - 3 prac.
Divízia 03 - 6 prac.
Divízia 04 - 5 prac.
Divízia 05 - 4 prac.
Divízia 06 - 12 prac. 
Divízia 07 - 10 prac.
Divízia 08 - 10 prac.
Divízia 09 - 20 prac.

Základné technické vybavenie: 
- nákladná doprava
- ľahká ( osobná ) doprava
- terénny automobil
- ramenový nakladač
- stavebná mechanizácia
- fasádne priestorové pojazdné 
- lešenie
- stavebný výťah
- nakladač UNC
- debnenie
- zdvíhacie mechanizmy 
- pomocný stavebný materiál

Počet pracovníkov a stavebnej techniky je v prípade väčšieho rozsahu prác doplnený.
Jednotlivé divízie disponujú vlastným technickým vybavením, ktoré je špecifické pre každú z nich.

Spôsoby realizácie:

Výber spôsobu realizácie závisí predovšetkým od rozsahu stavebného diela a konkrétnych požiadaviek zákazníka. Naša spoločnosť preferuje systém vyššieho dodávateľa stavby vrátane inžiniersko-investorskej, kontraktorskej a realizačnej činnosti.
Pri dodávkach väčšieho rozsahu pôsobíme ako konzorcium a zabezpečujeme realizáciu v plnej miere vlastnými kapacitami bez subdodávateľov.

 
© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava