Inžinierska činnosť - Inžinierska činnosť

Železničná preprava, spol. s r.o. - Odstránenie komína
ŽOS, a.s. Trnava - Boxy povrchovej úpravy v hale N1 /SP/
ŽOS, a.s. Trnava - Zdroj a rozvod zmesi plynov Ar+CO2+O2 /SP/
ŽOS, a.s. Trnava - Rekonštrukcia garáží na umyváreň áut + ČOV /SP/
ŽOS, a.s. Trnava - Prístavba boxových stanovíšť /SP/
ŽOS, a.s. Trnava - Preložka autob. zastávok + prepojovacia komunikácia /SP/ 
ŽOS, a.s. Trnava - Provizórna trafo T1 /SP/
ŽOS, a.s. Trnava - Odstránenie staveb. obj. v bývalej V.S.V Trnava
ŽOS, a.s. Trnava - Prístavba boxových stanovíšť -hala N2 /SP/
Slovakia MAX, spol. s r.o - Plynová prípojka STL /ÚR/
Slovakia MAX, spol. s r.o. - Obch.-zábavné centrum /ÚR/
HORSES, spol. s r.o. - Dom služieb - Spevnené plochy a komunikácie /SP/ 
HORSES, spol. s r.o. - Dom služieb /SP/ 
Trnavská NAD, a.s. - Výdaj motorovej nafty /ÚR+SP/
Trnavská NAD, a.s. - Výdaj motor. nafty - príjazdová komunikácia/SP/ 
Trnavská NAD, a.s. - Výdaj motorovej nafty - vodohospodárske dielo /SP/
Akadémia vzdelávania Trnava - prístavba /SP/
DOMINIUM, spol. s r.o. - IBV Ružindol /ÚR/
DOMINIUM, spol. s r.o. - IBV Ružindol /SP -doprava + infraštruktúra/
Obec Ružindol - 12 b.j. /ÚR/
Obec Ružindol - 12 b.j. /SP/
Obec Šelpice - 96 b.j. /ÚR +SP/
Obec Dlhá - 8 bj. /ÚR +SP/
Obec Dolné Orešany - 32 b.j. /ÚR +SP/
Obec Šúrovce - Urbanistická štúdia obytnej zóny
VENCORP REAl, spol. s r.o. - Doprava a technická infraštruktúra 
IBV "Za ihriskom" Biely Kostol/ÚR +SP/ 
VENCORP REAl, spol. s r.o. - 11 bytových domov "Za ihriskom" 
KBV Biely Kostol/ÚR +SP/
AX MERLIN, spol. s r.o. Trnava - Doprava a technická infraštruktúra 
IBV Pekné pole Trnava-Kopánka /ÚR +SP/
Tenisové centrum Trnava, a.s. - /ÚK/
AE Jaslovské Bohunice - STL prípojka /ÚK/
Richard Čavojský, Trnava - 48 b.j. Trnava - Prednádražie /ÚK+SP/ 
ÚR + SP pre fyzické osoby - rodinné domy, rekreačné domy, chaty

Pozn.: ÚR - územné konanie SP - stavebné povolenie

 

Zámery v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. hodnotenie vplyvu na životné prostredie

AGRO-DRUŽSTVO Trebatice- Výkrmňa ošípaných
PIG farm Bruty - Rekonštrukcia farmy
BIOGAL a.s. Špačince - Rekonštrukcia VKT Smolenice
Slovakia MAX, spol. s r.o. Trnava - Obchodno-zábavné centrum Trnava
Slovakia MAX, a.s. Trnava - Obchodno-zábavné centrum Trenčín
TRIADA ODPAD, spol. s r.o. - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
AE Jaslovské Bohunice - Zásobník nafty LRKO Trnava
Obec Cífer - Areál nového cintorína
There is no image in this category

 

 

 

 

© PROVA SLOVAKIA spol. s r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava